Welke belastingen betaalt u op elektriciteit?


De prijs per kilowattuur (kWh) wordt vastgelegd door de elektriciteitsleverancier, maar dat is lang niet de enige factor die het bedrag op de factuur bepaalt. Er zijn tal van belastingen die vastgelegd worden door de regering, zowel op regionaal als op federaal vlak. Lees meer over deze belastingen in onze gids. U kan er niet meer naast kijken: de belastingen die op uw elektriciteitsrekening staan, maken een groot deel uit van het totale bedrag. Volgens cijfers van VREG, de Vlaamse energieregulator, nemen de belastingen op elektriciteit in Vlaanderen 23% van het totale bedrag in beslag. Bijna een vierde van uw geld gaat dus naar de regionale of de federale regering. Dat is niet niks en is zeker de moeite om eens dichterbij te bekijken.

De belastingen ingevoerd door de federale regering

Energiebijdrage

De bijdrage op energie werd door de wet van 23 juli 1993 ingevoerd om het concurrentievermogen en de werkgelegenheid te waarborgen. Het werd vervolgens gewijzigd bij de programmawet van 27 december 2005. Gezien als een indirecte belasting (accijns), wordt deze belasting geheven op het verbruik van elektriciteit. De geïnde bedragen zijn bestemd voor het fonds van de sociale zekerheid.

De federale bijdrage

“Er wordt een federale bijdrage gefactureerd aan de eindafnemers ter financiering van sommige openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en de controle op de elektriciteitsmarkt,” aldus de federale energieregulator, CREG. Het geïnde bedrag is bestemd voor vijf fondsen van CREG:

  1. Het denuclearisatiefonds: CREG stort een bedrag door naar de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en verrijkte Splijtstoffen (N.I.R.A.S.) zodat deze haar denuclearisatieopdracht kan vervullen.
  2. Het CREG-fonds: De Kamer van volksvertegenwoordigers bepaalt elk jaar de werkingskosten van de CREG.
  3. Het sociale energiefonds: CREG herverdeelt het jaarlijks geïndexeerde bedrag van de federale bijdrage bestemd voor dit fonds onder de OCMW’s.
  4. Het fonds voor broeikasgassen: een deel van de federale bijdrage wordt jaarlijks gestort aan het fonds van de FOD Leefmilieu voor de financiering van het federaal beleid ter vermindering van de emissies van broeikasgassen.
  5. Het fonds beschermde klanten: CREG stort een deel van de opbrengst door naar de elektriciteitsbedrijven die beschermde residentiële klanten met een laag inkomen of in een kwetsbare situatie bevoorraad hebben tegen sociale maximumprijzen (de ‘sociale tarieven’).

Toeslagen voor windparken en groenestroomcertificaten

Het doel van deze toeslagen is om de ontwikkeling van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen te steunen en te stimuleren. Deze belastingen zijn geïntegreerd in de transportkosten van Elia.

Kosten voor de financiering van de strategische reserve

Deze vergoeding, eveneens opgenomen in het transporttarief, voorziet in de financiering van de strategische reserve. De strategische reserve betreft de reserve die Elia ten alle tijde moet onderhouden en die de consument beschermt in geval van stroomuitval of stroomtekort.

De belastingen ingevoerd door de regionale regeringen

Het Brussels Gewest

  • de bijdrage voor wegen: deze vergoeding wordt gebruikt om de verliezen van de Brusselse gemeenten als gevolg van de liberalisering van de energiemarkt te compenseren.
  • de bijdrage aan de openbare dienstverleningen: deze bijdrage wordt betaald aan het Energiefonds. De belasting financiert onder meer de energiepremies in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de sociale tarieven en de straatverlichting.

Het Waals gewest

  • de retributie voor de aansluiting op het elektriciteitsnetwerk: deze vergoeding wordt toegerekend aan het Energiefonds van het Waalse Gewest en voorziet in de financiering van de CWaPE (de Waalse energieregulator), maar ook bv. de bevordering van groene energie en de sociale taken van het OCMW.
  • bijdrage groene energie: voor de stimulering en de ondersteuning van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen

Het Vlaams gewest

Bijdrage energiefonds – Turteltaks

De Vlaamse regering keurde in december 2015 een verhoogde energieheffing goed om de historische schuld van de groenestroomcertificaten weg te werken. De bijdrage Energiefonds werd omgevormd tot een jaarlijkse heffing, die vanaf maart 2016 inging. De belasting is gebaseerd op het verbruik. Een gemiddeld gezin betaalt €100 per jaar.

Bijdrage groene energie en warmtekrachtkoppeling (WKK)

Deze bijdrage dient ter ondersteuning van de investeringen in groene stroom en warmtekrachtkoppeling (WKK). Bij warmtekrachtkoppeling worden warmte en elektriciteit tegelijk geproduceerd, dit met behulp van een motor op één brandstof (fossiele brandstoffen of energie uit duurzame bronnen). Deze taksen moeten energieleveranciers aanzetten om te investeren in hernieuwbare energie en moeten door alle burgers betaald worden (ook diegene die niet voor groene elektriciteit kiezen). De bijdrage WKK bestaat niet in Wallonië, maar de bijdrage groene energie (met of zonder WKK) is vergelijkbaar in beide gewesten. Alle gewesten investeren dus in duurzame energie.

Geactualiseerd op