Wanneer moet de elektrische installatie gecontroleerd worden?

Laat uw elektrische installatie op tijd controleren en vermijd ernstige ongevallen. Foto: gamma.be

Is een controle van de elektrische installatie verplicht? Door wie wordt de installatie gecontroleerd, hoe vaak, en hoeveel kost het? Lees de antwoorden op deze vragen en vermijd ongevallen als gevolg van verouderde of niet-conforme apparatuur.

De juridische context van het gelijkvormigheidsverslag

De voorschriften en voorwaarden voor de veiligheid van elektrische installaties zijn gegroepeerd in het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (A.R.E.I.).

Dit AREI werd gecreëerd door het Koninklijk Besluit van 10 maart 1981. De maatregelen die zij oplegt zijn geldig voor elektrische systemen geïnstalleerd na 1 oktober 1981. Zij moeten voldoen aan een reeks normen, maar elk individu moet ook zelf zorgen dat risico’s met betrekking tot elektriciteit vermeden of beperkt worden. Bijvoorbeeld door de juiste keuze en het gebruik van leidingen en apparatuur.

De FOD Economie is verantwoordelijk voor de controle van de elektrische installatie.

Waarom moet de elektrische installatie gecontroleerd worden?

Het doel van de controle is tweeledig: om de conformiteit van uw elektrische installatie te controleren, rekening houdend met de eisen van de A.R.E.I., en een eventuele koper van een woning te verzekeren dat de installatie (nog steeds) aan de voorschriften voldoet.

Elektriciteit is een onzichtbare energie, reukloos en kleurloos, en kan aan de basis liggen van het verschillende ongevallen die het huis en de bewoners in gevaar kan brengen. Hieronder volgt een overzicht van een aantal gebreken met mogelijke gevolgen.

Een elektrische installatie die niet conform is aan de voorschriften is gevaarlijk.
Een elektrische installatie die niet conform is aan de voorschriften is gevaarlijk. Foto: Pixabay
  1. de elektrische installatie heeft geen differentieelschakelaar: als u geen differentieelschakelaar heeft dan bent u niet beveiligd tegen elektrocutie. Een goede aarding is niet voldoende want verliesstromen blijven vloeien. Het gevolg? een hoog energieverbruik en een hoge elektriciteitsrekening.
  2. slechte aarding: aangezien we steeds meer én zwaardere elektrische toestellen gebruiken, is de aarding van oudere elektrische toestellen vaak niet meer voldoende. Vermijd elektrocutie en vervang de huidige aarding door een zwaardere. Opgelet: deze zal u moeten voorzien van een meetklem die de keurder toelaat om de weerstand van de aarding te meten.
  3. de stopcontacten hebben geen aarding: zonder aardingspen is de differentieelschakelaar nutteloos. Niet-geaarde stopcontacten brengen bovendien de veiligheid van de volledige elektrische installatie in gevaar. Kortsluitingen kunnen immers leiden tot elektrocutie en brand. Wilt u extra zekerheid? Gebruik dan stopcontacten met aarding en kinderveiligheid.
  4. te veel stopcontacten: in een stroomkring mogen er maximum 8 enkelvoudige of meervoudige stopcontacten geplaatst worden. Heeft u er meer? Dan is de installatie niet conform en zal het afgekeurd worden.

Zoals u ziet, het waarborgen van de veiligheid van de elektrische installatie is essentieel voor uw veiligheid.

Wanneer is een controle verplicht?

U moet de elektrische installatie laten controleren in een aantal gevallen:

1. Als u een huis verkoopt waarvan de elektrische installatie (of een deel van de installatie), geïnstalleerd voor 1 oktober 1981, nooit gecontroleerd is. In dit geval moet er gecontroleerd worden of de installatie voldoet aan de huidige normen van de A.R.E.I. Deze regel is geldig in heel België en voorkomt veel ongelukken. Oude installaties werden niet ontworpen om onze huidige levensstijl (met het gebruik van meerdere en zwaardere elektrische toestellen) te ondersteunen. We moeten er daarom zeker van zijn dat ze naar behoren werken.

Sinds 1 juli 2008 moet de verkoper het inspectierapport, ongeacht het resultaat, toevoegen aan de koopovereenkomst van het onroerend goed. Deze verplichting verzekert volledige transparantie aan de kant van de verkoper en zekerheid aan de kant van de koper. (art. 276 bis van het A.R.E.I.)

2. Als u een nieuwe elektrische installatie installeert of als een significante wijziging doorvoert (art. 270 van het A.R.E.I.)

3. Als u uw huidige elektriciteitsmeter wilt wijzigen of versterken (art. 276 van het A.R.E.I.)

4. Op een regelmatig tijdstip: om de veiligheid te handhaven, is het verplicht om de elektrische installatie elke 25 jaar te laten controleren. Deze periode komt overeen met de geldigheidsduur van het gelijkvormigheidsverslag. (art. 271 van het A.R.E.I.).

De controle van de elektrische installatie

Wie controleert?

De elektrische installatie wordt gecontroleerd door een van de bevoegde instanties die ingesteld werden door de FOD Economie en Energie, die verantwoordelijk is voor de inspectie van uw installatie.

U bent vrij om één van de officiële instanties te kiezen uit een lijst die gepost werd op de website van de FOD Economie.

Als u uw wilt wijzigingen, dan kunt u contact opnemen met een elektricien, maar deze is niet bevoegd om de controleren. Enkel de geautoriseerde instanties op de lijst zijn gemachtigd om u gelijkvormigheidsattest te overhandigen. Dit is een belangrijk document. Zonder dat attest kan en mag de distributienetbeheerder geen elektriciteit leveren.

Hoeveel kost het?

De prijs is afhankelijk van de organisatie die u aanspreekt. Over het algemeen kunt u een prijs verwachten tussen de 100 en 150 euro.

Opgelet: bij de verkoop van een woning zijn de kosten van de controle voor de rekening van de verkoper. Als het resultaat negatief is, dan is het de koper die de kosten voor de aanpassing van de installatie zal moeten betalen aangezien hij de nieuwe eigenaar is van de woning. Binnen de 18 maanden na de datum van de verkoop moet de elektrische installatie opnieuw gekeurd worden. Als de werken nog niet klaar zijn, kunt u om uitstel vragen bij de FOD Economie.

Welke documenten heeft u nodig?

De controleur heeft een aantal documenten en bijkomende informatie nodig om de elektrische installatie te kunnen controleren:

  • De EAN-code: u vindt de code van 18 cijfers op uw elektriciteitsrekening.
  • Het eendraadschema: dit schema geeft een overzicht van de samenstelling van de circuits en alle verbindingen
  • Het situatieschema: dit schema toont de positionering van de verschillende elementen van het eendraadschema: de positie van de verdeelkast, stopcontacten, lichtpunten, schakelaars en apparaten.
Dit is een voorbeeld van een situatieschema.
Dit is een voorbeeld van een situatieschema. Foto: gamma.be

Weet dat de plannen in drievoud aangevraagd kunnen worden. Maak dus zeker een aantal kopieën.

Als u een woning verkoopt en deze documenten niet presenteert aan de controleur dan zal hij deze overtreding aangeven in zijn verslag. De verkoop zal echter blijven doorgaan.

Waar vindt u deze schema’s?

Normaal gezien heeft de elektricien die verantwoordelijk was voor (de wijzigingen aan) uw installatie u deze plannen overhandigd. Als u echter niet over deze schema’s beschikt en uw installatie vóór 1 oktober 1981 in gebruik genomen werd, dan zal de controller de realisatie van de schema’s op zich nemen.

Wat gebeurt er na de controle?

Zodra de inspectie voltooid is, ontvangt u een gedetailleerd rapport. Als het positief is, betekent dit dat uw installatie conform is met de voorschriften en bent u gerust voor de komende 25 jaar. Na 25 jaar wordt de elektrische installatie opnieuw gecontroleerd.

Als het rapport negatief is, krijgt u twee data: de datum waarop de aanpassingen aan de installatie afgerond moeten zijn en de datum waarop uw installatie opnieuw onderworpen zal worden aan een controle.

In het kader van een verkoop van een woning zal de verkoper het verslag van de controleur aan de notaris overhandigen. De verkoper is verplicht om dit te doen, of de elektrische installatie in goede staat is of niet.

Het resultaat van het rapport heeft geen invloed op het verkoopproces. De toekomstige eigenaar van het goed moet de nodige aanpassingen doorvoeren binnen 18 maanden na ondertekening van de koopakte. Het is hij (en niet de verkoper) die de werken aan de elektrische installatie zal moeten betalen, alsook de controle van de installatie wanneer de werken voltooid zijn.

KillMyBill gebruikt cookies om de gebruikerservaring te verbeteren. KillMyBill gebruikt cookies om de gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie.