Alle verplichte controles van de gasinstallatie op een rijtje

Afhankelijk van het gewest waar u in woont, moet u de gasinstallatie om de twee of drie jaar laten controleren. Foto: Pixabay

De meeste gasongevallen zijn te wijten aan een CO-vergiftiging of worden veroorzaakt door een brand of explosie. Om het ergste te voorkomen, moet u uw gasinstallatie laten controleren. Dat is verplicht: zonder goedkeuring wordt o.a. uw gasmeter niet geopend. Lees hier wat u moet doen.

Uw veiligheid en dat van uw woning zijn prioritair. Om die reden zijn er verschillende maatregelen getroffen om de risico’s van gasinstallaties te beperken. Zo worden ongevallen en gaslekken preventief aangepakt. Om het voor u gemakkelijk te maken, hebben we alle maatregelen en verplichte controles hieronder samengevat.

Wat betreft de gascontrole, is de gasinstallatie onderworpen aan twee soorten regelgeving:

 • Op federaal niveau: de installaties voor particulier gebruik moeten voldoen aan een aantal technische normen en veiligheidsnormen. Die moeten steeds gecontroleerd worden alvorens er een verbinding met het gasdistributienet gemaakt kan worden.
 • Op regionaal niveau: elk gewest heeft een aantal eisen opdat de optimale energieprestatie van de gasinstallatie verzekerd is. Daarnaast schenkt de bestaande regelgeving ook aandacht aan het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen. En natuurlijk blijft ook de veiligheid van de gebruiker een prioriteit.

Er worden drie soorten regionale controles uitgevoerd:

 1. een eerste controle bij ontvangst van de gasketel en voor de ingebruikname
 2. een aantal check-ups: de gasketel wordt om de drie jaar gecontroleerd
 3. een volledige diagnose voor ketels ouder dan vijftien jaar.

1. Federaal: Conformiteitscontrole

Zonder deze controle gaat de ingebruikname van uw installatie niet door. In het hele land moeten gasinstallaties gecontroleerd worden vóór de opening van de gasmeter en bij een wijziging van het gassysteem.

De installatie moet absoluut voldoen aan de Belgische normen. Zo zijn er een aantal:

 • NBN D51-003: deze norm bepaalt de technische normen alsook de veiligheidsvoorwaarden voor aardgasinstallaties met een maximale druk van 100 mbar. Deze norm definieert de regelgeving met betrekking tot de plaatsing van leidingen, maar ook de plaatsing van toestellen en systemen die gebruik maken van gas. Denk aan verwarmingsapparaten en het fornuis
 • NBN D51-004: deze is van toepassing op een aantal ondergrondse leidingen
 • NBN B61-002: deze norm betreft de voorschriften voor de opstellingsruimte, luchttoevoer en rookafvoer van centrale verwarmingsketels met een nominaal vermogen kleiner dan 70 kW
 • NBN D51-006: deze norm is van toepassing op gasinstallaties voor het gebruik van commercieel butaan of propaan in op een hoogste werkdruk (MOP) van 5 bar

Voor het openen van de gasmeter heeft u twee keuzes:

 1. Laat de gasinstallatie plaatsen door een erkende Cerga installateur: uw gasinstallatie zal meten voldoen aan de normen wanneer het geplaatst wordt door een erkende installateur. U ontvangt een attest (attest art. 48) waarna de distributienetbeheerder de gasmeter zonder meer opent. Er is dus geen bijkomende controle van de installatie nodig. De netbeheerder zal de meter meteen openen na ontvangst van het attest.
 2. Neem contact op met een erkende keuringsinstantie als uw installateur het Cerga label niet heeft: een erkende controle-instantie zal uw installatie inspecteren. Als het voldoet aan de normen zal u een attest ontvangen. Na ontvangst van dit attest zal de DNB de gasmeter openen.
De gasmeter wordt geopend door de distributienetbeheerder die verantwoordelijk is voor uw regio.
De gasmeter wordt geopend door de distributienetbeheerder die verantwoordelijk is voor uw regio. Foto: Eandis

De controleur inspecteert de volgende elementen:

 • de conformiteit van de gasinstallatie
 • de kwaliteit van de verbindingen
 • de prestaties van de apparatuur
 • de plaatsing van de leidingen
 • de drukval in de leidingen
 • de luchttoevoer van de apparaten
 • de ontsnappingsroute van de verbrande gassen;
 • de lay-out van de apparatuur in de woning
 • de afmeting van het uitlaatkanaal
 • het ventilatiesysteem

Bereid u voor op de komst van de controleur: zorg ervoor dat de faciliteit toegankelijk is en dat u beschikt over het isometrische schema van het deel van het systeem dat gecontroleerd zal worden. Dit schema is noodzakelijk bij nieuwe installaties of indien de gasmeter gesloten is. Het wordt u gewoonlijk door de installateur overhandigd en geeft de gasleidingen en aangesloten apparaten weer. Het is mogelijk om op basis van deze regeling de veranderingen in gasdruk tussen de meter en de apparaten te beoordelen.

2. Regionaal: controle van de gasketel

De controle van de gasketel is verplicht in België, niet alleen om de werking van de ketel in de gaten te houden maar ook (en vooral) voor uw veiligheid. Een aantal verplichte regels en normen werden door de verschillende regeringen vastgelegd in de “Energieprestatie van gebouwen” (EPB). Deze specifieke regels en normen hebben tot doel om het verbruik en de luchtverontreiniging te beperken.

Deze normen zijn van toepassing op boilers van meer dan 20 kW die een centraal verwarmingssysteem voeden. Boilers en gaskachels zijn niet onderworpen aan deze voorschriften.

Om aan deze regels te voldoen, moet de eigenaar van de installatie een beroep doen op professionals die verantwoordelijk zijn voor drie controles:

 1. bij ontvangst van een nieuwe ketel of een wijziging
 2. een periodieke controle
 3. een diagnose van het verwarmingssysteem als de ketel ouder is dan 15 jaar

1. De controle bij ontvangst

Bij de eerste (her) ingebruikname van de ketel, moet u contact opnemen met een erkend installateur. Het doel van deze controle is om te onderzoeken of de gasketel correct geïnstalleerd of vervangen werd. De technicus controleert onder andere:

 • de verbinding ketel-brander
 • de overeenstemming tussen de ketel en brander
 • de afvoerkanalen en de kwaliteit van de verbranding
 • de conformiteit van de open haard en de lokale verdeling van de warmte
 • de aanwezigheid van belangrijke bedienings- en onderhoudsvoorschriften

Aan het einde van de procedure zal u een attest ontvangen dat verklaart dat uw installatie conform is met de huidige EPB-regelgeving.

Na de controle van de gasinstallatie ontvangt u steeds een attest.
Na de controle van de gasinstallatie ontvangt u steeds een attest. Foto: Vaillant

2. De periodieke controle

Ketels van meer dan 20 kW moeten door een erkende installateur getest worden. De controle moet om de drie jaar (twee jaar in Vlaanderen) plaatsvinden.

Het onderhoud van uw verwarmingsketel gebeurt in vier stappen:

 • het schoonmaken van de ketel
 • het schoonmaken van de plaats waarlangs de rook ontsnapt (schoorsteen)
 • de branderbesturing
 • de naleving van bepaalde eisen de trek in de schoorsteen, ventilatie, boilerroom (om koolstofmonoxide tegen te gaan) …

3. De diagnose of “verwarmingsaudit”

In Brussel mag de audit tot één jaar voor en één jaar na de vijftiende verjaardag van de ketel plaatsvinden. In Vlaanderen en Wallonië moet de ketel binnen de twee jaar na de vijftiende verjaardag plaatsvinden.

Ook deze controle moet door een erkende installateur uitgevoerd worden. Let op: u moet een periodieke controle laten uitvoeren in het jaar voorafgaand aan de audit.

De audit omvat verschillende aspecten:

 • Controle van de energieprestatie
 • Controle van de technische vereisten
 • Advies over een eventuele vervanging van de ketel

Wat als de gasketel niet in orde is?

Uw systeem voldoet niet aan de normen? In dit geval zal u worden onderworpen aan een procedure die vastgelegd werd door de verschillende regionale overheden. U zult een aantal stappen moeten ondernemen om ervoor te zorgen dat uw gasketel voldoet aan de huidige regels en normen.

Als u dit niet doet en uw cv-ketel dus niet conform is met de regels, dan kan de ketel “stopgezet” worden, i.e. u mag hem niet meer gebruiken. Gelukkig bestaat er ook een uitzonderlijke procedure voor gezinnen met financiële moeilijkheden: de getroffen huishoudens blijven voorzien van warmte in de winter (tussen september en april). Er is slechts één voorwaarde: de werking van de installatie mag geen enkel risico zijn voor hun eigen veiligheid en dat van derden.

KillMyBill gebruikt cookies om de gebruikerservaring te verbeteren. KillMyBill gebruikt cookies om de gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie.