Algemene voorwaarden

Wettelijke bepalingen – Algemene gebruiksvoorwaarden van de website www.killmybill.be

Het doel van dit document is het vastleggen van de contractuele modaliteiten en voorwaarden waaronder, enerzijds, de onderneming JeChange.fr SAS, waarvan de maatschappelijke zetel ligt in 47310 Estillac, de Website killmybill.be (hierna “de Website” genoemd) ter beschikking van haar gebruikers stelt, en anderzijds, de wijze waarop de gebruiker zich toegang tot de Website verschaft en gebruikmaakt van zijn diensten.

Voor de gebruiker behelst het zich louter toegang tot de website met het adres https://www.killmybill.be verschaffen dat hij alle hierna beschreven voorwaarden, zonder voorbehoud noch beperkingen, aanvaardt en naleeft.

In het geval dat de gebruiker alle of een deel van deze algemene voorwaarden niet wenst te aanvaarden, wordt hem gevraagd geen gebruik van de Website te maken.

1. Wettelijke bepalingen

  • De Website wordt uitgegeven door: JeChange.fr SAS, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in “Alphagro 1, Agropole – ZI de Lasserre – 47310 Estillac – FRANKRIJK” en waarvan de Brusselse kantoren gevestigd zijn in de “Witte Patersstraat 4 – 1040 Etterbeek”
  • De Website wordt gehost door: OVH – 2 rue Kellermann – 59100 Roubaix – FRANKRIJK
  • Directeur publicatie: Gaël Duval
  • Redactieverantwoordelijke: Samuel Vasquez

2. Verantwoordelijkheid

KillMyBill ziet toe op de kwaliteit van de informatie die op zijn Website staat. Ondanks de grote zorg die aan de uitvoering en de redactie van de Website wordt besteed, kan KillMyBill echter niet de absolute juistheid en volledigheid van de informatie verzekeren. KillMyBill kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade van welke aard ook die de gebruiker zou oplopen door het gebruik van de Website (bijv. Virussen, beschadigde bestanden, verlies van programma’s of gegevens, enz.).

3. Intellectuele eigendom

Alle elementen van de Website (algemene structuur, teksten, grafieken, beelden, logo’s, foto’s, geluid en video’s, enz.) zijn eigendom van KillMyBill en zijn beschermd door het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht.

De reproducties, communicaties of wijzigingen aan een of meerdere elementen van de Website op elk type support door elke gebruiker vereisen een uitdrukkelijke geschreven en voorafgaandelijke toelating van KillMyBill.

4. Gebruiksvoorwaarden

4.1. De algemene opdracht van KillMyBill bestaat erin aan zowel particulieren als bedrijven de mogelijkheid te bieden de beste keuze te maken betreffende de voorziening van energie, telecom of financiële diensten. De gebruiker vindt informatie op de Website over de producten en tools, die hem toelaten een gedetailleerde vergelijking te maken van de aanbiedingen van de leveranciers. Uit de uitgewisselde informatie of de inhoud van de Website volgt geen enkel recht, vordering, engagement, verplichting of garantie ten overstaan van KillMyBill.

4.2. Teneinde de vergelijkende diensten van de aanbiedingen, ontwikkeld door KillMyBill, te gebruiken dient de gebruiker de formulieren in te vullen. Hierop dient hij informatie in te vullen die verband houden met zijn profiel van consument, maar ook, eventueel persoonlijke gegevens. De gebruiker van de dienst erkent dat de geldigheid van de aanbiedingen van de partners van KillMyBill (telecomoperatoren, energieleveranciers, banken, enz.) afhangt van de juistheid van de gegeven antwoorden en dat onjuiste antwoorden kunnen leiden tot het nietig verklaren van het ondertekende contract.

4.3. De gebruiker van de dienstverlening erkent en aanvaardt dat de aard zelf van de beroepen van de partners van KillMyBill ertoe kan leiden dat deze geen aanbiedingen voor bepaalde profielen kunnen doen, hoewel KillMyBill zich inspant om aanbiedingen voor te stellen die aan zoveel mogelijk profielen beantwoorden.

4.4. De gebruiker erkent dat de dienstverlening van KillMyBill hem toelaat zich toegang te verschaffen tot een enkel punt waar de aanbiedingen met zijn profiel overeenkomen, en hem de mogelijkheid biedt later rechtstreeks op de aanbiedingen van de partner of zijn vertegenwoordiger in te schrijven. De gebruiker van de dienst erkent dat KillMyBill hem feitelijke informatie over de aanbiedingen levert, dat deze informatie noodzakelijkerwijze beperkt en onvolledig is door de aard zelf van de gebruikte technologie.

4.5. De gebruiker erkent dat het doel van de dienst van KillMyBill eenvoudigweg is de informatie die iemand anders op een feitelijke wijze aanbiedt over te nemen en dat omwille van het gebruikte internetproces hij geen advies levert en hij niet als doel heeft dit te leveren. De gebruiker van de dienstverlening erkent dat enkel hij en volledig verantwoordelijk voor zijn keuzes is.

4.6. De gebruiker erkent dat de dienstverlening van KillMyBill, gebaseerd op de meest geavanceerde technologieën, enkel tot doel heeft hem het zoeken van het aanbod dat met zijn noden overeenstemt te vergemakkelijken, maar dat de aangeboden aanbiedingen niet als vast en bindend kunnen worden beschouwd voor de partner of voor KillMyBill. Bijgevolg ontlast de gebruiker KillMyBill en de partner die de dienst aanbiedt van elke verantwoordelijkheid ingeval van onjuistheden over de prijzen of de dienstverlening die door KillMyBill worden beschreven.

5. Bescherming van het privéleven en persoonlijke gegevens

5.1. Tijdens elk bezoek aan de Website kunnen persoonlijke gegevens worden verzameld en verwerkt. Om de persoonlijke gegevens van de internauten te beschermen, verbindt de Website er zich toe de wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in verband met de verwerking van gegevens met een persoonlijk karakter, en gewijzigd door de wet van 11 december 1998, na te leven. Deze wet is een omzetting van de Richtlijn 95/46/EU van 24 oktober 1995 van het Europese parlement en de Raad met betrekking tot de bescherming van de verwerking van gegevens met een persoonlijk karakter en het vrije verkeer van deze gegevens ter bescherming van natuurlijke personen.

5.2. Volgende persoonlijke gegevens worden door KillMyBill tijdens uw bezoek aan onze Website bewaard: uw IP-adres en alle informatie die u uit vrije wil aan KillMyBill communiceert (bijvoorbeeld uw voor-en achternaam en uw e-mailadres wanneer u een bericht aan KillMyBill verstuurt, wanneer u een formulier invult, wanneer u zich abonneert op de newsletter van KillMyBill, wanneer u een vraag over uw rekening stelt …).

5.3. Bovenstaande persoonlijke gegevens worden gebruikt om: – de inhoud van de Website te verbeteren – u newsletters toe te sturen, – uw vragen te beantwoorden, – u in te schrijven op de newsletter van KillMyBill. KillMyBill kan de persoonlijke gegevens gebruiken voor nieuwe toepassingen die nog niet in deze voorwaarden zijn opgenomen. JeChange.fr SAS kan er eveneens toe gebracht worden de persoonlijke gegevens aan derden over te maken, zoals aan de mogelijke potentiële partners van de gebruiker. Deze overdracht kan gebeuren indien de gebruiker op de Website surft om hem toe te laten zijn aanvraag bij de door hem gekozen commerciële partner te finaliseren. Deze overdracht kan ook gebeuren in het kader van de direct marketingcampagnes, behalve indien de gebruiker zich hiertegen verzet conform het artikel 5.4 hierna.

5.4. Conform de Belgische wetgeving met betrekking tot de bescherming van het privéleven heeft de gebruiker een recht tot toegang, wijziging, verzet, rechtzetting en annulering van gegevens die hem betreffen.

Deze rechten kunnen worden uitgeoefend: – hetzij door een brief te richten aan: JeChange.fr SAS, ter attentie van zijn vertegenwoordiger, de heer Gaël Duval, 47310 Estillac, verantwoordelijke verwerking, – hetzij door een e-mail te richten aan contact@killmybill.be.

5.5. De cookie, (tekstje dat de website aan de gebruiker stuurt en op zijn computer wordt opgeslagen) laat KillMyBill niet toe de gebruiker te identificeren, maar hij registreert informatie over het surfen van de computer op de Website. De cookie zorgt eveneens voor de toegang tot de Website en het aanhouden van een surfsessie tijdens de aansluitingsduur van de computer op de Website. Conform het artikel 129 van de wet van 13 juni 2005 met betrekking tot de elektronische communicatie (gewijzigd bij wet van 10 juli 2012 over de diverse bepalingen op het vlak van elektronische communicatie) gebruikt KillMyBill de cookie voor een aangenamere en efficiëntere navigatie van de gebruiker. Deze kan evenwel zijn navigatiesoftware parametreren om voorafgaandelijk ervan te worden verwittigd dat de Website een cookie gaat versturen en zo kan hij deze aanvaarden of weigeren. Wanneer hij een cookie weigert, kan de toegang tot bepaalde delen van de Website worden verhinderd.

5.6 De informatie die u betreft, is bedoeld voor KillMyBill en de dienstverrichters die uw offerteaanvraag kunnen verwerken. Door uw e-mail en telefoonnummer in te voeren en te verklaren dat u de berichten van KillMyBill accepteert, ontvangt u informatie via uw e-mail of telefoon. Deze site is aangemeld bij de CNIL onder nummer 1593044. Als zodanig hebt u het recht op toegang, wijziging, rectificatie en verwijdering van gegevens over u (artikel 34 van de wet “Informatique et Libertés”). Om van dit recht gebruik te maken, kunt u contact opnemen met KillMyBill.be, Rue des Pères Blancs 4 – 1040 BRUSSEL – of neem contact met ons op per e-mail: contact@killmybill.be

6. De evolutie van deze algemene voorwaarden

KillMyBill behoudt zich het recht voor de voorwaarden, bepalingen en vermeldingen van deze algemene voorwaarden op elk ogenblik te wijzigen. Zo wordt de gebruiker aangeraden geregeld de laatste versie van de algemene voorwaarden, beschikbaar op de Website, te raadplegen.

7. Duur en opzegging

Deze algemene voorwaarden worden gesloten voor onbepaalde duur, te rekenen vanaf het gebruik van de Website door de gebruiker.

8. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Elk gebruik van de Website is onderworpen aan het Belgisch recht. Elk geschil met betrekking tot het gebruik van de Website of zijn inhoud die niet in der minne kon worden geregeld valt onder de exclusieve bevoegdheid van de Rechtbanken van Agen, Frankrijk, waarbij het Frans wordt gebruikt.

9. Contact

Voor uw vragen of communicatie van commentaar betreffende de Website, gelieve een e-mail te sturen naar: contact@killmybill.be.

KillMyBill gebruikt cookies om de gebruikerservaring te verbeteren. KillMyBill gebruikt cookies om de gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie.