Alles over de elektriciteits- en gasfactuur

Heeft u geen idee waar al uw geld naartoe gaat? Ontdek het in onze gids over de energierekening. Foto: Pixabay

Staan er zoveel gegevens op de elektriciteits- en aardgasfactuur dat u er niet meer aan uitgeraakt? EAN-code, jaarlijkse afrekening, distributiekosten … ? Niet schrikken als u nog nooit gehoord heeft van deze termen. Deze gids legt ze een voor een uit. Zo weet u precies waar uw geld naartoe gaat!

Welke types facturen bestaan er in België?

In België bestaan er drie verschillende soorten facturen voor uw energieverbruik.

De voorschotfactuur

Gewoonlijk wordt de voorschotfactuur maandelijks, tweemaandelijks of driemaandelijks opgestuurd door uw energieleverancier. Dankzij deze factuur hoeft u het totale bedrag van uw jaarlijkse aardgas- en elektriciteitsverbruik niet in één keer te betalen. Het bedrag van deze voorschotfactuur wordt door de leverancier berekend op basis van uw verbruik van vorige jaren. Om hieraan uit te komen wordt er, op jaarbasis, rekening gehouden met verschillende criteria zoals de gemiddelde temperatuur doorheen het jaar en de prijsevoluties. Aangezien de bedragen van de voorschotfacturen altijd gebaseerd zijn op een schatting, kan het goed zijn dat u aan het eind van het jaar te veel of te weinig heeft betaalt. Om die situatie recht te zetten, krijgt u een tweede factuur.

De eindafrekening

Deze factuur wordt opgesteld door uw energieleverancier vanaf het moment dat de jaarlijkse opname van de meterstand opgenomen is geweest. De opname wordt uitgevoerd door uw distributienetbeheerder. Deze factuur bepaalt het werkelijk verbruik. Als u doorheen het jaar te veel of te weinig betaald heeft, krijgt u ofwel geld terug ofwel moet u bijbetalen. Ook de nieuwe tussentijdse betalingen worden meegegeven op deze factuur.

De slotfactuur

Deze rekening ontvangt u bij de volgende situaties: het veranderen van energieleverancier, een verhuis, de ontbinding van het contract of het verkrijgen van het statuut van beschermde klant. Ook in dit geval wordt er gekeken naar het bedrag dat u via de voorschotfacturen betaald heeft. Naar aanleiding van het resultaat zal u geld moeten terugbetalen, of terugvorderen.

De onderdelen van uw factuur

De energierekening kan onderverdeeld worden in drie categorieën:

Het energieverbruik

Dit is het bedrag dat uw energieleverancier u aanrekent voor de energie (elektriciteit en / of gas) die u bij hem gekocht heeft. Door deze energieprijzen te vergelijken met die van de concurrentie, is dit het enige bedrag waarop u een invloed kan hebben. Het vertegenwoordigt ongeveer +/- 50 % van het totaalbedrag van uw factuur voor elektriciteit en +/- 60 % voor gas.

Deze categorie omvat:

 • Een vaste heffing of jaarlijks abonnement
 • Uw verbruik, uitgedrukt in kilowattuur (kWh) in euro
 • Bijdrage voor hernieuwbare energie: dit geldt enkel voor elektriciteit. Energieleveranciers moeten voldoen aan de door de overheid opgelegde aankopen van “Groenestroomcertificaten” en, enkel in Vlaanderen, de “Warmtekrachtkoppelingcertificaten”. Deze kosten worden u doorgerekend, en komen op de factuur te staan als “Bijdrage voor hernieuwbare energie”;
 • Eventuele kortingen waarop u recht heeft als u per domiciliëring betaald bijvoorbeeld.

De transport- en distributiekosten

Dit is het bedrag dat u betaalt voor het transport en distributie van de energie tot uw woning. Ze stellen ongeveer 36% van uw factuur voor elektriciteit en 34% voor aardgas voor.

Elia is de beheerder van het hoogspanningsnetwerk in België
Elia is verantwoordelijk voor het hoogspanningsnet in België. Foto: Pixabay
 • De distributiekosten: Dit zijn de kosten die je onrechtstreeks aan de distributienetbeheerder betaald voor het gebruik van zijn elektriciteitskabels en zijn gasleidingen. De DNB is verantwoordelijk voor het distributienetwerk, voor zowel het hoog- als gelijkspanningsnetwerk. In opdracht van de regionale instanties moet de distributienetbeheerder ook specifieke openbare diensten uitvoeren zoals: het beheer van de openbare verlichting op de gemeentelijke wegen en het beschermen van de zwakkere verbruikers d.m.z. vermogensbegrenzers.
 • De transportkosten: dit bedrag gaat naar Elia, die het hoogspanningsnet beheert, of naar Fluxys, beheerder van het aardgasnetwerk. energie (opgenomen in de eerste categorie van de factuur).

De federale en regionale belastingen

Dit zijn de belastingen die de verschillende overheidsinstanties (Vlaanderen, Wallonië of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) opleggen aan de consument. Uw leverancier heeft als taak deze bedragen aan de overheid terug te storten. Belastingen en heffingen maken 20% van uw gasfactuur uit, 24% van uw elektriciteitsfactuur.

  • De bijdrage op energie: deze bijdrage draagt bij tot het behouden van het financieel evenwicht van de sociale zekerheid.
  • De federale bijdrage: deze heffing zorgt voor financiële steun voor het uitvoeren van sommige openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en controle op de energiemarkt. Hieronder vallen de kosten voor de dienstverlening van de CREG, de federale regulator van de elektriciteits- en aardgasmarkt in België, de ontmanteling van alle nucleaire onderzoeksinfrastructuren en de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen (Kyoto-bijdragen).

Op gewestelijk niveau bestaan er tal van extra belastingen bestemd voor de financiering van de openbare dienstverplichtingen (5% voor elektriciteit en 1% voor gas).

Uw energieprijs: wat betaalt u aan wie? Bron: Luminus

De gegevens op uw factuur

De voorschotfacturen die u doorheen het jaar worden opgestuurd vermelden volgende gegevens:

 • Naam en adres van de energieleverancier;
 • Adres, e-mailadres, telefoon- en faxnummer van de klantendienst van de energieleverancier;
 • Adres, e-mailadres, telefoon- en faxnummer van de ombudsdienst voor energie;
 • Periode waarop de factuur betrekking heeft;
 • De gefactureerde bedragen;
 • Het bankrekeningnummer waar u de overschrijving naar moet uitvoeren;
 • De referentie die u moet meedelen bij de betaling;
 • De deadline voor de betaling;
 • De EAN-code;
 • De BTW-percentage, en het BTW-bedrag;
 • Het product, of de dienst, waarvoor u betaalt;
 • De duur van het contract, de start- en einddatum, het opzeggingstermijn en de vermelding dat geen bijkomende kosten aangerekend zullen worden bij het opzeggen van het contract;
 • Een hyperlink naar de officiële tariefsimulator van de regionale regulator van kracht.
De elementen die u terugvindt op de verschillende energierekeningen
Elementen op de verschillende energierekeningen. Foto: socialenergie.be

De regularisatie- en slotfactuur vermelden op hun beurt de volgende zaken:

 • Naam en adres van de leverancier;
 • Adres, e-mailadres, telefoon- en faxnummer van de klantendienst van de energieleverancier;
 • Adres, e-mailadres, telefoon- en faxnummer van de ombudsdienst voor energie;
 • Naam en telefoonnummer van het distributienetwerk in geval van elektriciteitspannes of gaslekken;
 • Periode waarop de factuur betrekking heeft;
 • De gefactureerde bedragen;
 • Het bankrekeningnummer waar u de overschrijving naar moet uitvoeren;
 • De referentie die u moet meedelen bij de betaling;
 • De deadline voor de betaling;
 • De EAN-code;
 • De BTW-percentage, en het BTW-bedrag;
 • Het product, of de dienst, waarvoor u betaalt;
 • De duur van het contract, de startdatum en de einddatum, het opzeggingstermijn en de vermelding dat geen bijkomende kosten aangerekend zullen worden bij het opzeggen van het contract;
 • Een hyperlink naar de officiële tariefsimulator van de regionale regulator van kracht;
 • Het verbruik;
 • Het transporttarief;
 • Het distributietarief;
 • De gedetailleerde berekening van het te betalen bedrag;
 • Een berekening van de te betalen openbare dienstverplichtingen;
 • Een evolutie van uw persoonlijke consumptie, van de prijs per kWh, en van het totaal betaald bedrag van de drie voorbije jaren;
 • De aard van de natuurlijke primaire energiebronnen die verbruikt zijn geweest.

Alles over de EAN-code

De EAN-code, of “European Article Numbering”, is een code van 18 cijfers. De werking van deze code komt overeen met bijvoorbeeld de barcodes die u terug kan vinden in de winkels. Dankzij deze unieke code kan men de herkomst van onze elektriciteit of gas nagaan. De code begint meestal met 54.

Een EAN-code van achttien cijfers is uniek voor elk leveringspunt en voor elke energievorm. Als u zowel elektriciteit als aardgas heeft, heeft u dus twee EAN-codes. Zoals gezegd kunt u de EAN-code aflezen op uw energierekening.

Waarschuwing! Als gevolg van de wetgeving met betrekking tot de privacy van de persoonsgegevens geven de distributienetbeheerders niet langer EAN-codes door aan hun klanten via telefoon. Deze codes staan op elke jaarrekening en op de eerste ontvangen factuur, maar niet noodzakelijk op elke maandelijkse factuur voor elke leverancier. In het kader van een verhuis moet u zich richten tot de voormalige huurder of de eigenaar of moet u het energieovernamedocument raadplegen. Een laatste manier om uw EAN-codes te verkrijgen is om naar de website van uw DNB te gaan en een online formulier in te vullen met het adres van uw woning en de nummers van uw meter(s). Het antwoord van de DNB wordt naar u verstuurd via e-mail of per post.

Opgelet: verwar de EAN-code niet met het meternummer! Met de EAN-code wordt een leveringspunt geïdentificeerd terwijl met het meternummer een toestel wordt geïdentificeerd. Als u een nieuwe meter laat plaatsen, dan zal u een nieuw meternummer krijgen. De EAN-code blijft onveranderd. De EAN-code is ook niet hetzelfde als een klantennummer. Een klantennummer wordt u meegegeven door uw energieleverancier. Als u beslist om naar de concurrentie over te stappen, dan verkrijgt u een nieuw klantennummer. De EAN-code blijft ook hier onveranderd.

KillMyBill gebruikt cookies om de gebruikerservaring te verbeteren. KillMyBill gebruikt cookies om de gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie.